A A A

SmodBIP

Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska pracy

Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska pracy

Celem regulaminu jest ustalenie zasad postępowania dotyczącego zatrudniania na stanowiska pracy (bibliotekarze i pracownicy administracji) w Bibliotece Publicznej w Brzezinach

§ 1
Wszczęcie procedury naboru

1. Procedurę naboru na wolne stanowisko pracy w Bibliotece w Brzeiznach wszczyna Kierownik z własnej inicjatywy.
2. Kierownik w komunikacie o wszczęciu naboru podaje powody, dla których należy przeprowadzić nabór na wolne stanowisko pracy oraz opis stanowiska i zakres czynności.

§ 2
Komisja rekrutacyjna

1. Kierownik powołuje spośród pracowników biblioteki Komisję Rekrutacyjną w terminie nie przekraczającym 7 dni od komunikatu o naborze.
2. Zadaniem Komisji rekrutacyjnej jest przeprowadzenie procedury naboru na wolne stanowisko pracy zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
3. Komisja może liczyć od 2 do 3 członków.
4. W skład Komisji mogą wchodzić:
a) kierownik,
b) główny księgowy,
c) bibliotekarz.
5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

§ 3
Ogłoszenie o naborze

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się na stronie BIP Biblioteki Publicznej, na tablicy ogłoszeń wewnątrz instytucji oraz na stronie Biblioteki.
2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy powinno zawierać:
a) nazwę i adres Biblioteki Publicznej,
b) określenie stanowiska,
c) określenie wymagań ze wskazaniem niezbędnych i dodatkowych na danym stanowisku zgodnie z opisem stanowiska,
d) określenie zakresu zadań wykonywanych na danym stanowisku,
e) wskazanie wymaganych dokumentów,
f) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
3. Termin do składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt e nie może być krótszy niż 7 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia na BIP Biblioteki.
§ 4
Przyjmowanie dokumentów

1. Osoby zainteresowane pracą na wolnym stanowisku pracy w bibliotece składają dokumenty wskazane w ogłoszeniu, o którym mowa w § 3 ust.2 pkt e w siedzibie Biblioteki.
2. Na dokumenty aplikacyjne składają się w szczególności:
- list motywacyjny,
- życiorys (CV),
- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu, jego okresie i zajmowanym stanowisku wystawione przez zakład pracy,
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- referencje,
- oryginał kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3. Dokumenty składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie przyjmowane są w formie pisemnej, po ukazaniu się ogłoszenia o naborze.
4. Nie przyjmuje się dokumentów przed ukazaniem ogłoszenia.

§ 5
Wstępna kwalifikacja kandydatów – analiza dokumentów

1. Komisja rekrutacyjna dokonuje analizy dokumentów złożonych przez kandydatów na wolne stanowiska pracy w terminie 3 dni od dnia, w którym zgodnie z treścią ogłoszenia zakończono przyjmowanie dokumentów.
2. Komisja dokonuje analizy złożonych dokumentów przez kandydatów pod kątem spełnienia przez nich wymogów formalnych.
3. Nie spełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu powoduje odrzucenie oferty.
§ 6
Kwalifikacja końcowa kandydatów

1. Na kwalifikację końcową składają się;
a) rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem,
b) wyłonienie kandydata do zatrudnienia.
2. O terminie kwalifikacji końcowej Komisja informuje wyłącznie wybranych kandydatów, których dokumenty aplikacyjne zostały ocenione pozytywnie w terminie 3 dni od dnia, w którym Komisja zakończyła ocenę formalną dokumentów.
3. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest weryfikacja informacji zawartych w dokumentach oraz ocena między innymi:
- predyspozycji, umiejętności i kwalifikacji kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
- posiadanej wiedzy na temat problematyki związanej z funkcjonowaniem biblioteki oraz wolnego stanowiska, którego dotyczy przedmiotowy nabór,
- obowiązków i zakresu czynności na stanowiskach zajmowanych poprzednio,
- celów zawodowych kandydata.
4.Każdy członek Komisji rekrutacyjnej ma prawo zadać kandydatowi pytanie i przydziela
kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.
5. Z rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna sporządza protokół, w którym wskazane jest nazwisko kandydata, który uzyskał najwyższą ilość punktów przyznaną przez członków Komisji i dwóch kolejnych kandydatów wg liczby uzyskanych punktów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja w protokole uzasadnia dokonany wybór kandydata.
6. Protokół powinien zawierać ponadto:
a) liczbę złożonych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,
b) informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru,
c) uzasadnienie danego wyboru,
d) skład komisji przeprowadzającej nabór.

§ 7
Informacja o wynikach naboru

1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz opublikowanie w BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.
2. Jeśli stosunek pracy wyłonionej w drodze naboru nie zostanie nawiązany z przyczyn leżących po stronie kandydata lub ustanie w ciągu 3 miesięcy od dnia jego nawiązania możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole naboru.

§ 8
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
3. Jeśli dokumenty nie zostaną odebrane będą przechowywane w bazie 1 miesiąc od ogłoszenia wyników naboru, a następnie przekazane do archiwum Biblioteki.

Opublikował: Danuta Bączyńska
Publikacja dnia: 28.03.2015
Podpisał: Danuta Bączyńska
Dokument z dnia: 28.03.2015
Dokument oglądany razy: 1 556