A A A

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.12.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Regulamin wypożyczalni dla Dorosłych

Regulamin
Wypożyczalni dla Dorosłych
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Juliana Tuwima w Brzezinach


§ 1. PRAWO KORZYSTANIA


1. Biblioteka prowadzi komputerową rejestrację wypożyczonych i zwracanych książek
2. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
3. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne
3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
1) okazać dowód osobisty
2) wypełnić kartkę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni
4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
5. Czytelnik przychodzący do wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie i torbę w szatni albo miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
6. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.


§ 2. KAUCJE


1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:
1) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem
2) przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek
Wysokość kaucji określona jest w aktualnie obowiązującym cenniku opłat regulaminowych, który stanowi załącznik nr 3
2. Czytelnik od którego pobrano kaucję w roku poprzednim, zobowiązany jest do dokonania
uzupełnionej wpłaty do wysokości obowiązującej w danym roku.
3. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję, zrezygnować z korzystania z Biblioteki winien poinformować o tym Bibliotekę co najmniej trzy dni przed terminem wycofania.
Kaucja nie odebrana z wypożyczalni przez czytelnika w ciągu dwóch lat jest wpłacana na dochody Biblioteki.


§ 3. WYPOŻYCZANIE


1. Wypożyczać można jednorazowo 3 książki (tytuły) na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
2. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony czytelników
3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych)
4. Czytelnik może przedłużyć termin wypożyczonych książek osobiście lub telefonicznie
5. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualne wypożyczone przez innych czytelników.
6. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
7. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się na miejscu
8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca
wypożyczone książki.
9. Przy wypożyczaniu dzieł, kosztownych lub trudnych do nabycia, czytelnik obowiązkowo wypełnia rewers biblioteczny.
10. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze
literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
11.Czytelnik może przez Internet (http://www.mbp-brzeziny.pl) sprawdzić stan swojego konta, zamówić i zarezerwować potrzebne książki.
§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK
l. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Jeżeli zagubiona lub zniszczona przez czytelnika książka posiada oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszty oprawy według aktualnego cennika usług introligatorskich. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
3. Czytelnik może za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej - inną książkę.


§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK


1.Za przetrzymywanie każdej wypożyczonej książki (tytułu) ponad termin określony w § 3 pkt l Biblioteka pobiera opłaty.
2.Czytelnik do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek pokrywa również ich koszty.
3. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Biblioteka może odstąpić od opłaty za przetrzymywanie książki. 5. Szczegółowe informację, znajdują się w Cenniku opłat regulaminowych dla Oddziału dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach, który stanowi integralną część regulaminu.


§ 6. SKARGI I WNIOSKI


Życzenia i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyżurujących bibliotekarzy, jak również do dyrektora biblioteki


§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE


1.Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być tymczasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
2. Wysokości opłat regulaminowych (§ 2 kaucje, § 4 pkt 2 odszkodowania za książki zagubione, zniszczone, uszkodzone § 5 pkt i 2 opłaty za nieterminowy zwrot książek), określa obowiązujący w danym roku cennik opłat regulaminowych.
3. Cennik opłat regulaminowych jako załącznik stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
Niniejszy regulamin obowiązuje od 10.12. 2015 r.

____________________________________________

Cennik opłat regulaminowych
dla Oddziału dla dorosłych
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Juliana Tuwima w Brzezinach


§ 1 Kaucje


1. Czytelnik, który nie jest stałym mieszkańcem wpłaca kaucję zryczałtowaną za każdą wypożyczoną książkę w wysokości średniej ceny książki zakupionej do biblioteki w ostatnim roku tj. 10 zł
2. Za wypożyczenie szczególnie cennej książki obowiązuje kaucja w kwocie równej co najmniej aktualnej, rynkowej wartości książki


§ 2. Poszanowanie i zabezpieczenie książek


1. Wysokość odszkodowania za książkę zgubioną, zniszczoną lub uszkodzoną ustala kierownik wypożyczalni w zależności od aktualnej wartości książki


§ 3 Przetrzymanie książek


1. Za przetrzymanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 3 regulaminu pobiera następujące opłaty:
a) za każde upomnienie z bieżącego roku – 7 zł brutto
b) za każde upomnienie ubiegłoroczne – 12 zł brutto
c) za każde upomnienie za kilka lat wstecz – 17 zł brutto
2. Czytelnik, który otrzyma upomnienie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru musi pokryć jego koszty
3. Dyżurujący bibliotekarz może podjąć decyzję o nie pobieraniu opłat za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek. Bibliotekarz podejmując taką decyzję musi wziąć pod uwagę sytuację życiową, rodzinną i materialną konkretnego czytelnika. Decyzja taka musi być wydana pisemnie w 3 egzemplarzach dla czytelnika, dla pracownika i do wiadomości dyrektora biblioteki
4. Biblioteka nie bierze pod uwagę opłat naliczanych przez program do obsługi wypożyczalni.
5. Karę należy uregulować dokonując wpłaty na wskazane konto bankowe Biblioteki

Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Andrespolu
70 8781 0006 0042 8468 2000 0010
oaz dostarczyć potwierdzenie (dowód wpłaty). Nie ma możliwości dokonywania wpłat u dyżurującego bibliotekarza.

Opublikował: Danuta Bączyńska
Publikacja dnia: 17.12.2015
Podpisał: Danuta Bączyńska
Dokument z dnia: 15.08.2011
Dokument oglądany razy: 2 068