A A A

SmodBIP

Regulamin Wypożyczalni Oddziału dla Dzieci

W wyniku przeglądu dokumentów Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach informuję, iż poniższy regulamin jest aktualny.

Regulamin
Wypożyczalni Oddziału dla Dzieci
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach


§ 1

1. Biblioteka prowadzi komputerową rejestrację wypożyczanych i zwracanych książek.
2. Z Wypożyczalni mogą korzystać dzieci oraz pozostali chętni.
3. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
4. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód osobisty bądź inny dokument stwierdzający tożsamość,
b) wypełnić kartę zapisu oraz oświadczenie o sposobie wypożyczeń i zobowiązać
się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu.
5. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie
prawni.
6.Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy
lub szkoły.
7. W Wypożyczalni panuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2

l. Kaucje od Czytelnika pobierane są w następujących przypadkach:
a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Brzezin (kaucja zryczałtowana równa wartości
antykwarycznej wypożyczanej książki),
b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek (w kwocie równej co najmniej antykwarycznej
wartości książki).
2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję i rezygnuje z korzystania z Wypożyczalni,
winien poinformować o tym Wypożyczalnię co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.
3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Wypożyczalni nie odebrana kaucja
wpłacana jest na dochody budżetu Biblioteki.

§ 3

1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią
zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
3. Biblioteka może żądać zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
4. Czytelnik może przedłużyć termin wypożyczonych książek osobiście lub telefonicznie
5. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
6. W razie braku książki Czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelników Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
7. Książki sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane są jedynie na miejscu w Czytelni
8. Dzieci do lat 15 mogą pośredniczyć w wypożyczaniu książki dla czytelników dorosłych za zgodą tych czytelników
9. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca
wypożyczone książki.


§ 4

Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

§ 5

l. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książek przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki, odpowiada Czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik Wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości antykwarycznej książki i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może,
za zgodą kierownika Wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej - inną książkę
nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 6

l. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 pkt. l Biblioteka pobiera opłaty.
2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa
ich koszty.
3. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książek
lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Biblioteka może odstąpić od opłaty za przetrzymywanie książki.

§ 7

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyżurujących bibliotekarzy, jak również do dyrektora biblioteki


§ 8

Czytelnicy nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu mogą być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawieni prawa korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Inspektora d/s Oświaty i Kultury przy Urzędzie Miasta w Brzezinach.


 

Cennik opłat regulaminowych
dla Oddziału dla dzieci
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Juliana Tuwima w Brzezinach


§ 1 Kaucje

1. Czytelnik, który nie jest stałym mieszkańcem wpłaca kaucję zryczałtowaną za każdą wypożyczoną książkę w wysokości średniej ceny książki zakupionej do biblioteki w ostatnim roku tj. 10 zł
2. Za wypożyczenie szczególnie cennej książki obowiązuje kaucja w kwocie równej co najmniej aktualnej, rynkowej wartości książki

§ 2. Poszanowanie i zabezpieczenie książek

1. Wysokość odszkodowania za książkę zgubioną, zniszczoną lub uszkodzoną ustala kierownik wypożyczalni w zależności od aktualnej wartości książki

§ 3 Przetrzymanie książek

1. Za przetrzymanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 3 regulaminu dyżurujący bibliotekarze pobierają następujące opłaty:

a) za każde upomnienie z bieżącego roku – 5 zł brutto
b) za każde upomnienie ubiegłoroczne – 10 zł brutto
c) za każde upomnienie za kilka lat wstecz – 15 zł brutto

2. Czytelnik, który otrzyma upomnienie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru musi pokryć jego koszty tj. 6 zł brutto

3. Dyżurujący bibliotekarz może podjąć decyzję o nie pobieraniu opłat za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek. Bibliotekarz podejmując taką decyzję musi wziąć pod uwagę sytuację życiową, rodzinną i materialną konkretnego czytelnika.

4. Biblioteka nie bierze pod uwagę opłat naliczanych przez program do obsługi wypożyczalni.

UWAGA:

W wyniku przeglądu dokumentów Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach informuję, iż regulamin jest aktualny.

Opublikował: Danuta Bączyńska
Publikacja dnia: 13.01.2023
Podpisał: Danuta Wylazłowska
Dokument z dnia: 15.08.2011
Dokument oglądany razy: 2 858