Sposób załatwiania spraw

Przyjmowanie interesantów odbywa się w gabinecie dyrektora biblioteki od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Interesantów przyjmuje Dyrektor w razie jego nieobecności – osoba zastępująca dyrektora. Interesanci przyjmowani są każdego dnia od godz. 8.00 do 14:00

Informacja może być udzielona telefonicznie pod numerem telefonu (46) 874-21-93 w w/w godzinach.

Podania, wnioski i pisma interesantów można wysyłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima

95-060 Brzeziny

ul. św. Anny 36

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw


1. Dyrektor przyjmuje podania, wnioski, skargi i pisma interesantów

(korespondencję można kierować również drogą elektroniczną na

adres: biblioteka@mbp-brzeziny.eu)


2. Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie u dyrektora.


3. Pracownicy mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub służbowych, z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.


4. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Podpisał: Danuta Bączyńska
Dokument z dnia: 28.03.2024

Opublikował: thenewlook
Publikacja dnia: 28.03.2015