Statut

W wyniku przeglądu dokumentów Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
informuję, iż poniższy statut wraz z późniejszymi zmianami jest aktualny.
Uchwała Nr XXVI/2/2001
Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2001r. w sprawie nadania statutu
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach


Statut
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Juliana Tuwima w Brzezinach
Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach zwana dalej „Biblioteką” działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 i z 1998 roku Nr 106, poz. 668), ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1997 roku Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943, z 1998 roku Nr 106, poz. 668, z 1999 roku Nr 101 poz. 1178 i z 2000 roku Nr 12 poz. 136) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113 , poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) i niniejszego statutu.

§ 2

1. Biblioteka jest miejską instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Brzeziny pod Nr 2 dnia 4 stycznia 1993 r. i posiada osobowość prawną.
2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej.

§ 3

Siedzibą Biblioteki są Brzeziny, ul. św. Anny 36, a terenem jej działania Gmina Miasto Brzeziny.

§ 4

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Gmina Miasto Brzeziny.

§ 5

Biblioteka korzysta z nadzoru merytorycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

§ 6

Biblioteka używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Rozdział II:Cele i zadania Biblioteki

§ 7

Biblioteka zapewnia mieszkańcom dostęp do materiałów bibliotecznych, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności.

§ 8

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:


1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształceniowych,
2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, gromadzenie piśmiennictwa oraz wszelkich materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, gospodarczy i naukowy miasta,
3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
5. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
6. Organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta,
7. Współdziałania z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

§ 9

Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.

Rozdział III: Organy i jej organizacja

§ 10

1. Biblioteką zarządza dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miasta na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 11

1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej oraz w miarę potrzeb mogą być zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi.
2. Dyrektor Biblioteki zawiera i rozwiązuje praz wykonuje inne czynności wynikające ze stosunku pracy z pracownikami Biblioteki.

§ 12

Dyrektor oraz pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określonych w odrębnych przepisach.

§ 13

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne jak również inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników.

§ 14

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Gminy Miasto Brzeziny oraz właściwej biblioteki pełniącej nadzór merytoryczny.

§ 15

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół i miłośników, stowarzyszenia i fundacje, w oparciu o obowiązujące przepisy.

Rozdział IV: Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 16

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 17

Działalność Biblioteki jest finansowana z budżetu Gminy Miasto Brzeziny, środków otrzymanych od osób fizycznych oraz innych źródeł.

§ 18

Biblioteka prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

§ 19

Biblioteka może w ramach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za usługi, a uzyskane wpływy przeznaczać na cele statutowe.

Rozdział V: Postanowienia końcowe

§ 20

Zmiany w statusie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

UWAGA:

W wyniku przeglądu dokumentów Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach informuję, iż statut wraz z późniejszymi zmianami jest aktualny.

Zmiany w statucie

Zmiany w statucie 1

Podpisał: Danuta Wylazłowska
Dokument z dnia: 10.08.2011

Opublikował: thenewlook
Publikacja dnia: 19.03.2024